Term and condition

Terms and Conditions / ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) คือข้อตกลงที่เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จัดให้มีสำหรับท่าน (“ท่าน”/”ของท่าน”) ซึ่งจะบังคับใช้กับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ ที่ บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) พัฒนาหรือจัดหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต หากผู้ใช้งานได้ใช้และ/หรือเข้าถึง ติดตั้งเว็บไซต์บนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆของท่านจะถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้
การใช้งานเว็บไซต์
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต
 • การเข้าถึงและ/หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏ ณ ขณะที่เข้าถึงหรือใช้งาน และ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เป็นปัจจุบันในแต่ละช่วงเวลาในอนาคตว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย
 • ข้อมูลที่ท่านได้ให้กับบริษัทฯผ่านการใช้เว็บไซต์นี้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และ เป็นจริง
 • เก็บรักษารหัสผ่านเข้าใช้งาน (หากมี) ที่ตั้งขึ้นจะไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ ในกรณีที่ไม่ปฎิบัติตาม ผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบการกระทำที่เกิดขึ้นกับบัญชีการใช้งานจากการกระทำของบุคคลนั้น

การลงทะเบียนสมัครสมาชิก
 • การลงทะเบียนสมัครสมาชิก และ ตั้งรหัสผ่าน บริษัทฯมีความจำเป็นให้ท่านแจ้งและระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นจริงเพื่อใช้ประกอบการระบุตัวตน ซึ่งจะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
 • ตั้งรหัสผ่านที่ไม่ใช้รหัสที่ง่ายต่อการคาดเดา เช่น วันเดือนปีเกิด หรือเบอร์โทรศัพท์ หรือ ชื่อสกุล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯแนะนำการตั้งรหัสผ่านโดยใช้การผสมคำระหว่างอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลขและเครื่องหมายพิเศษเช่น $ % # @ เป็นต้น
 • เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำสม่ำเสมอ
 • รักษารหัสผ่านที่ท่านตั้งขึ้น และ ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ หากท่านอนุญาตให้บุคคลอื่นทราบรหัสผ่านเข้าใช้งาน ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบการกระทำที่เกิดขึ้นกับบัญชีการใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งานของท่านที่มาจากการกระทำของบุคคลนั้น
 • ปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งานให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันเสมอ รับผิดชอบการใช้บัญชีผู้ใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งาน และ แจ้งบริษัทฯทันทีเมื่อพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ให้สิทธิบริษัทฯในการพิจารณาระงับหรือยกเลิกการใช้บัญชีของท่าน หากเกิดเหตุการณ์ หรือ มีข้ออันควรสงสัยได้ว่า มีผู้ใช้บัญชีผู้ใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ท่านรับทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะขอระงับหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานได้ โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับบริษัทฯผ่านการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลนั้น ซึ่งท่านสามารถคลิกอ่านรายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ
 • บริษัทฯใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็ปไซด์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ท่านยอมรับว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์จะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ และเป็นไปได้ที่จะมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เว้นแต่เมื่อกฎหมายอนุญาตหรือเมื่อได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ อย่างชัดแจ้ง ท่านจะต้องไม่กระทำการ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดกระทำการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 • ขาย ผลิตซ้ำ กระจาย ดัดแปลง แสดง เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ จัดทำงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องโดยอ้างอิงจาก เผยแพร่ซ้ำ หรือใช้คอนเทนต์ใด ๆ ในลักษณะใด ๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสาธารณะหรือในทางธุรกิจโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน
 • ใช้เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์อื่นใดหรือในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

การสงวนสิทธิและจำกัดความรับผิด
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการใช้งาน ในกรณีผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระงับหรือยกเลิกการใช้บัญชี หากเกิดเหตุการณ์ หรือ มีข้ออันควรสงสัยได้ว่า มีผู้ใช้บัญชีผู้ใช้งานหรือชื่อผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า บริษัทฯอาจจะแจ้งการปรับปรุงในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุในประกาศหรือเอกสารปรับปรุง หรือ อย่างอื่นใดตามที่จะได้ระบุ “วันที่มีผลใช้บังคับ” หากผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นับจากวันที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับเงื่อนไขการใช้งานฉบับเปลี่ยนแปลงนั้น
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ปรับปรุงหรือยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

อื่นๆ
 • ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น
 • หากมีความไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้ในฉบับภาษาอังกฤษและในฉบับภาษาอื่นใด (ถ้ามี) ฉบับภาษาไทยจะมีผลบังคับใช้